پوچی از چه چیزی حاصل می‌شود؟

در بخشی از کتاب اسطورۀ سیزیف کامو می‌آورد که:«پوچی از مواجهۀ ندای انسان با سکوت غیرمنطقی…

اسطورۀ سیزیف | پوچی و خودکشی

امشب کتاب اسطورۀ سیزیف از آلبر کامو را شروع کردم. این کتاب هم مثل دیگر کتاب‌های…

تراژدی این نیست که…

تراژدی این نیست که تنها باشی بلکه این است که نتوانی تنها باشی گاهی آماده ام…

همانندهای من…

همانندهای من، آن‌هایی هستند که به‌رغم همه‌چیز دوستم دارند، به‌رغم خوارشدن به من علاقه‌مند می‌مانند، به‌رغم…

رنج لذتبخش

یک کرختی عجیب توی دست و پایم حس میکنم، کرختی‌ای حاصل از چند کیلومتر راه رفتن(به…