آلبر کامو (4)

خودکشی تنها اعتراف به این امر است که زندگی «به زحمتش نمی‌ارزد». البته زیستن هرگز کار…

آلبر کامو (3)

«تنها عظمت انسانی در مبارزه با نیروهایی است که برای نابودی انسان قد علم می‌کنند. امروز…

پوچی از چه چیزی حاصل می‌شود؟

در بخشی از کتاب اسطورۀ سیزیف کامو می‌آورد که:«پوچی از مواجهۀ ندای انسان با سکوت غیرمنطقی…

اسطورۀ سیزیف | پوچی و خودکشی

امشب کتاب اسطورۀ سیزیف از آلبر کامو را شروع کردم. این کتاب هم مثل دیگر کتاب‌های…