میوه شناسنامۀ درخت است

«درخت را از میوه‌اش می‌شناسند، نه ریشه‌اش.» “بهمن فرسی“ هر چه به پس و پیش این…