کلمۀ سال، تداوم

امروز آخرین جلسه از دورهِ نویسندگی خلاق در سال 1399 را داشتیم و خیلی خوش گذشت.…