چه خوش گفت کوروش پاکزاد

گویند زمانی که کوروش به سلطنت رسید، کشور یونان علیه او اقامۀ جنگ نمود. کوروش از…