نکته‌ای مهم برای خلاقیت

هر چه که بیشتر مطالعه می‌کنم بیشتر می‌توانم بنویسم. حتی برای نقاشی کشیدن هم بخش مهمی…