خاص بودن یا نبودن؟

_تو چرا اینقدر معمولی‌ای؟ +چرا باید خاص باشم؟ _خاص بودن بهتره، یه جورایی با کلاس‌تره. +هع؛…