برای سهراب

شعر سهراب خواندم. نفسم بند آمد، حرف ما هر دو یکی‌ست.تکه‌ای گفته بود:«نیست رنگی که بگوید…