شاهرخ مسکوب و دلیلی برای یادداشت‌نویسی

حالم از خودم بهم می خورد. راستی که دارم بالا می آورم. دنیا در برابرم باز،…