عید واقعی

امروز موقع سال تحویل مزار بودیم. خیلی شلوغ بود. سال که تحویل شد محدود افرادی به…