آلبر کامو (5)

«مسئلۀ اصلی چگونه مُردن آدم‌ها نیست، بلکه این است که چگونه می‌توان کنار یکدیگر زندگی کرد.»…

آلبر کامو (4)

خودکشی تنها اعتراف به این امر است که زندگی «به زحمتش نمی‌ارزد». البته زیستن هرگز کار…

آلبر کامو (3)

«تنها عظمت انسانی در مبارزه با نیروهایی است که برای نابودی انسان قد علم می‌کنند. امروز…

آلبر کامو (2)

«یونانیان عقیده داشتند که جرم مجازات نشده، دولت شهر را فاسد می‌کند. اما فردی که به…

شروع من با کامو!

«ببینید، دربارۀ مردی با من حرف زدند که دوستش زندانی شده بود و او هر شب…

اهمیت مرگ

اگر مرگ نبود همه آرزویش را می‌کردند. مرگ / انسان و حیوان / صادق هدایت در…

پوچی از چه چیزی حاصل می‌شود؟

در بخشی از کتاب اسطورۀ سیزیف کامو می‌آورد که:«پوچی از مواجهۀ ندای انسان با سکوت غیرمنطقی…