موسیقی و همراهی موسیقیایی

به اعتقاد من موسیقی یکی از والاترین هنرهاست. نه تنها برای اینکه برای ما لذتی را…