چرا باید نمایشنامه بخوانیم؟

این روزها بیشتر نمایشنامه می‌خوانم، نه اینکه دائما مشغول به نمایشنامه خواندن باشم اما بیش از…