کِی می‌رسد باران؟

خشک آمد کشتگاه من در جوار کشت همسایه. گرچه می‌گویند:« می گریند روی ساحل نزدیک سوگواران…