راکد نباشید!

یک بار چند سال پیش چند تا جوان از روزنامه‌ای آمدند برای مصاحبه و به من…