مراقب خستگی‌ات باش!

همیشه مراقب خستگی‌ات باش، اگر به‌موقع دست از کار نکشی و به‌موقع استراحت نکنی در زمان…

یک پند به خودم

یک فایل باز کرده‌ام و هر وقت که یک حرف شاید مفید به ذهنم می‌رسد در…