چطور کاربردی کتاب بخوانیم؟

قبل‌تر کتاب خواندن برایم صرف به این بود که بخوانم که خوانده باشم و اندک لذتی…